VERGROOT DE SOCIALE VEILIGHEID MET PESTENBINGO

 PestenBingo maakt onzichtbaar gedrag zichtbaar

PestenBingo is een educatieve, laagdrempelige en oplossingsgerichte sociale veiligheidstool die wordt ingezet om ongewenst gedrag en pesten te voorkomen en adequaat aan te pakken. Daarnaast kan gewenst gedrag worden gestimuleerd. Men wordt geprikkeld om mee te denken in de oplossingen voor ongewenst gedrag en pesten en in de mogelijkheden voor een (nog) positievere omgang met elkaar. Tips en handvatten op de Bingokaart helpen daarbij.

Lang voordat we van pesten spreken zijn er al tientallen signalen van ongewenst gedrag zichtbaar die erop wijzen dat er iets gaande is in een groep. Het is belangrijk deze signalen te herkennen, zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Van ongewenst gedrag naar pesten
Pesten is een containerbegrip voor een scala aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag gericht op één of meerdere personen. Dit gedrag bestaat uit: buitensluiten, schoppen, slaan, uitschelden, spullen wegmaken, chanteren, roddelen, manipuleren etc.
Bij pesten hebben we het over structureel ongewenst gedrag. Het bestaat dus voor langere tijd. Pesten kan groot persoonlijk leed veroorzaken, levenslange ontwrichtende impact en gevolgen hebben. Lang voordat we van pesten spreken zijn er al tientallen signalen van ongewenst gedrag zichtbaar die erop wijzen dat er iets gaande is in een groep. Het is belangrijk deze signalen te herkennen, zichtbaar en bespreekbaar te maken.

PestenBINGO in het kort

Z

Aanvullende interventie op elk sociale veiligheidsbeleid en anti-pestmethodiek

Z

Educatieve en oplossingsgerichte sociale veiligheidstool om ongewenst gedrag en pesten te herkennen, te voorkomen en aan te pakken

Z

Voor de leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 in het basis- en speciaal onderwijs

Z

Binnenkort óók voor (jong)volwassenen met een (L)VB 

Z

Inclusief uitgebreide handleiding met informatie over ongewenst gedrag en praktische handvatten

Z

Inclusief het ontwikkelde 5-Stappenplan ‘Van onrust naar rust’. Hiermee kunnen alle ingevulde gegevens in kaart worden gebracht. Daarnaast geeft het oplossingsgerichte en praktische handvatten voor de verdere uitwerking (uitgezonderd de (L)VB-versie)

Z

Door het blijvend en dus het regelmatig inzetten van PestenBingo (en het invullen van de veiligheids- en welzijnsmeting op de achterkant) kan men een concreet en meetbaar effect zien van het ervaren van veiligheid 

Z

3 verschillende sets ongewenst gedrag verkrijgbaar 

Z

2 verschillende sets gewenst gedrag verkrijgbaar

Z

In het najaar wordt PestenBingo (L)VB voor (jong)volwassenen aangevuld met PestenBingo over seksueel ongewenst gedrag

Z

PestenBingokaarten kunnen verspreid over bijvoorbeeld een (school) jaar worden ingezet worden ingezet

Z

Het wordt geadviseerd om 10 aaneengesloten dagen de PestenBingokaart bij te houden. 

Z

De PestenBingokaarten worden anoniem ingevuld

Z

De voorkant van de PestenBingokaart bestaat uit een korte uitleg en 20 vakjes waarin afhankelijk van de kaart gedrag kan worden aangekruist

Z

Een leeg vakje geeft de ruimte om gedrag wat niet op de kaart staat in te vullen

Z

Op de achterkant van de PestenBingokaart staat de veiligheids- en welzijnsmeting, waardevolle tips, praktische raad en een prikkelende oplossingsgerichte vraag

Z

Ontwikkeld en samengesteld met dank aan, onder andere, de anonieme bijdrage en hulp van 369 leerlingen verspreid over 15 basisscholen in Nederland

Z

In het onderwijs is ouderbetrokkenheid belangrijk. Het 5-Stappenplan geeft suggesties hoe ook de ouder(s) en opvoeder(s) betrokken kunnen worden bij de verandering en consolidatie van het positieve en gewenste gedrag

Z

Het bijbestellen van aanvullende PestenBingokaarten is mogelijk 

Z

Ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van het waarnemen van pesten

ENKELE FEITEN 

  • Van de 30 leerlingen in het basisonderwijs worden 3 leerlingen gepest (2018: NJI)
  • 25% van de basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen (2022, 7 januari, Pointer en DUO)
  • Slechts 50% van gepeste leerlingen vertelt het aan de leerkracht (2005: Fekkes, Pijpers, verloove-Vanhorick)
  • De Covid-19-pandemie is een voorbeeld van een extreem ingrijpende situatie voor kinderen. Naast de persoonlijke impact zorgt dit voor onrust in de klas wat zich uit in ongewenst gedrag en pesten. De Kindertelefoon ziet dit terug in een 50% toename van de meldingen over pesten na de lockdown (2021, 23 september: Kindertelefoon)
  • Mensen met een (L)VB hebben twee tot drie keer meer te maken met pesten dan mensen zonder (L)VB. Daarbij is er bijna altijd een directe relatie met de beperking
  • Jongeren met een (L)VB zijn online zeer kwetsbaar waardoor zij snel worden gepest of zelf pesten (2018, NJI en Onderwijsspecialisten)
  • Trauma en PTSS door pesten worden bij mensen met een (L)VB vaak gemist. De symptomen van een trauma worden vaak toegeschreven aan de beperking of aan de gedrags- en psychische problemen
  • Mensen met een LVB die langdurend in zorg zijn in de ggz, ervaren meer traumatische ervaringen in hun leven dan mensen zonder aanwijzing van een LVB. Een schokkende 61 procent van de vrouwen met LVB in deze groep heeft (ook) te maken gehad met seksueel geweld (2019, European Psychiatry)

  • De gevolgen van pesten zijn na 40 jaar nog meetbaar
  • Er is grote winst te behalen wanneer er een sfeer gecreëerd wordt waarin harmonie en respect centraal staan en pesten en ander ongewenst gedrag niet getolereerd wordt (2004: Lyznicki, McCaffree, & Robinowitz)

    

   Het is maatschappelijk gezien van grote waarde kinderen, jongeren en (jong)volwassenen te leren om
   ongewenst gedrag, pesten en onveiligheid te herkennen en te signaleren

    

   WAT LEVERT PESTENBINGO OP?

    

   LEERDOELEN 

   • Bewust worden van (onbewust) ongewenst en grensoverschrijdend gedrag
   • Bewust worden van (onbewust) pestgedrag
   • Leren het verschil te zien en te benoemen tussen gewenst, ongewenst gedrag en pesten
   • Stimuleren van een (positieve) gedragsverandering
   • Ontwikkelen van een sensitievere kijk op het herkennen van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag en pesten
   • Vergroten van de vorming van een positieve groepsnorm
   • Ontdekken van de kwaliteiten van een groep
   • Leren en ervaren dat door gezamenlijke inspanning een fundamentele bijdrage geleverd kan worden aan het vormen van een veilige en fijne groep waar iedereen zich thuis voelt
   • Gezamenlijk leren dragen van de verantwoordelijkheid voor een veilige leef-, leer- en speelomgeving
   • Stimuleren van gewenst gedrag door positief gedrag te laten zien en te benoemen naar elkaar

    

   WAT LEVERT HET DE PROFESSIONAL OP

   \

   Men krijgt extra ogen die ondersteunen bij het herkennen van gewenst, ongewenst gedrag en pesten in de groep

   \

   De uitkomsten van de PestenBingo geven een goede indicatie van wat er leeft in de groep en waar dringend aandacht voor nodig is

   \

   Het inventariseert en biedt overzicht van gewenst, ongewenst gedrag en pesten in een groep

   \

   Laagdrempelige gesprekstool over pesten, de persoonlijke beleving van elkaars gedrag en de (positieve en minder positieve) groepsnormen

   \

   Het vergroot de sensitiviteit met betrekking tot het herkennen van ongewenst gedrag en pesten

   \

   De leerlingen, de leden van de groep of het team, geven hún oplossingen om ongewenst gedrag te verminderen en te voorkomen. Daarnaast geven ze suggesties over de wens tot verandering van de groepsnorm en de kwaliteiten van de groep

   \

   In de onderwijsversie vergroot het de ouderbetrokkenheid

   \

   Inzicht in de eventuele eigen rol bij het ontstaan van ongewenst/gewenst gedrag, pesten en sociale (on)veiligheid door evaluatie en toetsing van de uitkomsten en ervaringen door een collega of IB-er

   Pakketten & Prijzen

   Z

   Herkennen, voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag en pesten

   Z

   Vergoten van de sociale veiligheid binnen een groep

   Z

   Stimuleren van gewenst gedrag en het voorkomen van pesten

   Z

   Stimuleren van warmte en interesse naar elkaar

   Z

   Stimuleren van een positief groepsklimaat en prosociaal handelen

   Z

   Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

   Z

   Meetbaar resultaat

   Z

   Met uitgebreide informatieve handleiding

   Z

   Inclusief het 5-stappenplan ‘Van onrust naar rust’

   =

   Stimuleren van een positief groepsklimaat en pro-sociaal handelen

   PESTENBINGO-PAKKET

   SPEEL EEN HEEL JAAR PESTENBINGO

                 25 GEBRUIKERS

   125

   PESTENBINGOKAARTEN

      € 98 ,- excl. verzendkosten

    

   =

   125 PestenBingokaarten

   =

   3 verschillende versies met ongewenst gedrag. Per versie 25 kaarten

   =

   2 verschillende versies met gewenst gedrag. Per versie 25 kaarten

   =

   Te gebruiken in in het voortgezet onderwijs en in instellingen

   PESTENBINGO-PAKKET

   50 PESTENBINGOKAARTEN

   SPEEL EEN HEEL JAAR PESTENBINGO

              10 GEBRUIKERS


   42,- excl. verzendkosten

    

   =

   50 PestenBingokaarten

   =

   3 versies ongewenst gedrag. 10 kaarten per versie (totaal 30)

   =

   2 versies met gewenst gedrag. Per versie 10 kaarten (totaal 20)

   pestenbingo-PAkket

   25

   PESTENBINGOKAARTEN

   SPEEL EEN HEEL JAAR PESTENBINGO

    5 GEBRUIKERS

    

   22,- excl. verzendkosten

    

   =

   25 PestenBingokaarten

   =

   3 versies ongewenst gedrag. 5 kaarten per versie (totaal 15)

   =

   2 versies met gewenst gedrag. Per versie 5 kaarten (totaal 10)

   pestenbingo-Pakket

    

                   15

   PESTENBINGOKAARTEN

   SPEEL EEN HEEL JAAR PESTENBINGO

                3 GEBRUIKERS

   14,- excl. verzendkosten

    

   =

   15 PestenBingokaarten

   =

   3 versies ongewenst gedrag. 3 kaarten per versie (totaal 9)

   =

   2 versies met gewenst gedrag. Per versie 3 kaarten (totaal 6)

   Voor wie?

   De PestenBingo is geschikt voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 in het basis- en speciaal onderwijs. Daarnaast is de PestenBingo ook bijzonder waardevol als interventie in de hulpverlening, de kinder- en jeugdopvang, instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking, justitiële jeugdinrichtingen en bij (sport)verenigingen.

    

   ‘Over het algemeen geldt dat een kind alleen in een veilige omgeving op een gezonde manier durft te groeien. De behoefte aan veiligheid moet vervuld zijn. Het kan niet vooruitgeduwd worden, want de niet vervulde behoefte aan veiligheid zal altijd onderhuids aanwezig blijven, altijd roepend naar vervulling ervan.’
   Abraham Harold Maslow (1908-1970, klinisch psycholoog)

   AANDACHT VOOR PESTEN

   Twee vrouwen die het verschil willen maken…

   ,.Aandacht voor Pesten is een landelijk steunpunt en kenniscentrum op het gebied van pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid. Aandacht voor Pesten is er voor iedereen in de samenleving die, om wat voor reden dan ook kwetsbaar is. In het bijzonder vragen wij warme aandacht voor pesten bij mensen met een (L)VB.

   Aan het roer staat Anja van de Weerd. Aandacht voor Pesten is een organisatie met een hart, een ziel én met een verhaal. Want op 1 mei 2021 droeg het bestuur van de Stichting Aandacht voor Pesten haar missie, visie en al haar activiteiten met een warm hart over aan Aandacht voor Pesten. Ook de ambassadeur van de Stichting Heleen Lubbers wilde met al haar expertise en enthousiasme aan Aandacht voor Pesten verbonden blijven.

   Anja van de Weerd is specialist op het gebied van sociale veiligheid en pesten. Haar speciale aandacht heeft pesten bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking, trauma en de gevolgen daarvan en de inhoud van pestprotocollen. Zij was de mede-oprichter, adviseur en woordvoerder van de Stichting Aandacht voor Pesten. Anja is naast haar werkzaamheden voor Aandacht voor Pesten, Kindercoach, Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut, coach voor professionals in het onderwijs en recensent voor de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

   • Mede-auteur van het Handboek: Samen bouwen aan een succesvol pestprotocol-(L)VB
   • Ontwikkeling van het onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’. Een baanbrekend en innovatief programma om pesten te herkennen, voorkomen en aan te pakken: pestbril.nl
   • Ontwikkeling van het landelijke project ‘Gepest en dan?’: Themacafés en gastlessen over pesten voor mensen met een LVB
   • Adviseringen bij individuele hulpvragen en vragen vanuit de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en de hulpverlening
   • Advisering en kennisdeling media
   • Deelname aan de expertmeeting van het Ministerie van Onderwijs met betrekking tot de vorming van de anti-pestwetgeving in het onderwijs 2015

    

   Het is de missie van Aandacht voor Pesten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het grote maatschappelijke probleem rondom ongewenst gedrag, pesten en sociale onveiligheid. PestenBingo is een praktische uitwerking daarvan.

   Ontwikkelaars PestenBingo: Anja van de Weerd & Wendy van der Klift

    

   Veel gestelde vragen

   Ik ben hulpverlener en wil graag weten hoe ik de PestenBingo in mijn werk kan gebruiken

   De PestenBingo kan ingezet worden voor een klas, een groep of een team waar je hulp bij is gevraagd.
   Daarnaast kan ook bij de individuele cliënt de PestenBingo als interventie worden gebruikt. De cliënt kan ermee bijhouden met welk gedrag hij/zij te maken heeft, of zelf laat zien. Het invullen van de PestenBingokaart stimuleert inzicht en bewustwording. Daarnaast geeft het jou als hulpverlener waardevolle informatie over wat er speelt. De gewenst gedrag Bingokaarten kunnen gebruikt worden om de cliënt te stimuleren positief gedrag te laten zien

   Kan de PestenBingo ook buiten het onderwijs en de hulpverlening worden gebruikt?

   Jazeker, het is als interventie bijzonder geschikt om te gebruiken in iedere setting waar je sociale onveiligheid , ongewenst gedrag en pesten wilt herkennen voorkomen en aanpakken en gewenst gedrag wil stimuleren. Je kunt hierbij denken aan een (sport)vereniging of scoutinggroepen waar gedrag aandacht behoeft

   Ik wil graag een set Pestenbingokaarten versie 2 of 3 bestellen , maar deze besteloptie zie ik niet staan

   Geen probleem. Mail even naar info@aandachtvoorpesten.nl dan regelen we dit even voor je

   Heeft Aandacht voor pesten ook aanbiedingen of interessante acties?

   We hebben regelmatig weggeefacties. Volg ons op sociale media, Facebook, Linkedin en Instagram

   Staat je vraag er niet bij?

   Neem gerust even contact met ons op. Ons mailadres is: info@aandachtvoorpesten.nl onder vermelding van PestenBingo

   AANDACHT VOOR PESTEN

   LANDELIJK STEUNPUNT & KENNISCENTRUM

   www.aandachtvoorpesten.nl

   info@aandachtvoorpesten.nl